Biznes i finanse

IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 342 798 255 724 73 764 55 931
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 787 7 762 1 460 1 698
Zysk (strata) brutto 5 305 6 699 1 142 1 465
Zysk (strata) netto 4 163 5 413 896 1 184
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -25 437 37 752 -5 474 8 257
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 269 -2 745 -273 -600
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 397 -32 940 5 895 -7 205
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 691 2 067 149 452
Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) 0,13 0,17 0,03 0,04
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,13 0,17 0,03 0,04
Stan na: 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 704 843 720 184 151 498 156 582
Zobowiązania długoterminowe 38 837 39 448 8 348 8 577
Zobowiązania krótkoterminowe 436 637 455 530 93 850 99 041
Kapitał własny 229 369 225 206 49 300 48 964

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM