Biznes i finanse

ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 104 172 22 38
Zysk (strata) ze sprzedaży -979 -1 374 -211 -301
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 662 -1 055 -358 -231
Zysk (strata) netto -713 -1 130 -153 -247
Zysk (strata) netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -567 -1 036 -122 -227
Udziałom niekontrolującym -146 -94 -31 -21
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
– podstawowy -0,05 -0,09 -0,01 -0,02
– rozwodniony -0,05 -0,09 -0,01 -0,02
Całkowite dochody ogółem -197 -2 066 -42 -452
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -51 -1 972 -11 -431
Udziałom niekontrolującym -146 -94 -31 -21
tys. PLN tys. EUR
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
(niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 55 303 53 042 11 887 11 532
Aktywa obrotowe 3 741 3 570 804 776
Aktywa ogółem 59 044 56 612 12 691 12 309
Kapitał własny ogółem 7 735 7 302 1 663 1 588
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 367 241 79 52
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 7 368 7 061 1 584 1 535
Zobowiązania długoterminowe 7 165 6 792 1 540 1 477
Zobowiązania krótkoterminowe 44 144 42 518 9 488 9 244
Pasywa ogółem 59 044 56 612 12 691 12 309
tys. PLN tys. EUR
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2022-31.03.2022 01.01.2021-31.03.2021 01.01.2022-31.03.2022 01.01.2021-31.03.2021
(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 003 -2 748 216 -601
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -33 -1 677 -7 -367
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 945 5 459 419 1 194
Przepływy pieniężne netto razem 2 915 1 034 627 226

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM