Biznes i finanse

ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 851 5 909 1 474 1 292
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 739 -1 506 159 -329
Zysk ( strat) brutto 672 -1 599 145 -350
Zysk ( strata) netto okresu, w tym 672 -1 629 145 -356
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 140 -489 461 -107
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 092 -197 -450 -43
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 232 -1 101 50 -241
Przepływy pieniężne netto, razem -280 -1 787 -60 -391
Aktywa, razem 38 546 24 972 8 285 5 359
Zobowiązania razem 25 699 19 430 5 524 4 169
Zobowiązania długoterminowe 5 900 9 416 1 268 2 021
Zobowiązania krótkoterminowe 19 799 10 014 4 256 2 149
Kapitał własny 12 847 5 543 2 761 1 189
Kapitał zakładowy 6 500 6 300 1 397 1 352
Liczba akcji ( w szt.) 13 000 000 12 600 000 13 000 000 12 600 000
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) 0,05 -0,13 0,01 -0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł. /EUR) 0,05 -0,13 0,01 -0,03
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł. /EUR) 0,99 0,44 0,21 0,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) 0,99 0,44 0,21 0,09

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM