Biznes i finanse

STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-01-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 603 096 423 163 129 776 92 553
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 53 023 23 948 11 410 5 238
Zysk (strata) brutto 51 390 22 542 11 058 4 930
Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej 39 720 16 083 8 547 3 518
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 631) 33 106 (566) 7 241
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 933 (2 840) 631 (621)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 420 (34 072) 5 685 (7 452)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 26 158 (3 874) 5 629 (847)
Aktywa razem 1 270 039 1 203 949 272 980 261 762
Zobowiązania długoterminowe 54 931 55 985 11 807 12 172
Zobowiązania krótkoterminowe 651 480 625 715 140 028 136 043
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 473 070 433 350 101 681 94 219
Kapitał zakładowy 1 750 1 750 376 380
Liczba akcji 17 500 000 17 500 000 17 500 000 17 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,27 0,92 0,49 0,20

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM