Biznes i finanse

BORYSZEW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 1 702 626 1 450 938 366 377 317 346
Zysk na działalności operacyjnej 56 267 49 885 12 108 10 911
Zysk netto z działalności kontynuowanej 34 106 27 641 7 339 6 046
Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 33 852 29 297 7 284 6 408
Zysk netto przypadający jednostce dominującej 31 906 26 977 6 866 5 900
Średnioważona ilość akcji 202 000 000 202 000 000 202 000 000 202 000 000
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR) 0,16 0,13 0,03 0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 95 177 (24 812) 20 481 (5 427)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 62 175 (31 493) 13 379 (6 888)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (118 689) 23 994 (25 540) 5 248
według stanu na: 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 4 284 497 4 220 636 920 902 917 649
Zobowiązania i rezerwy razem 2 488 002 2 473 932 534 767 537 881
Aktywa związane z działalnością kontynuowaną 4 226 239 4 161 119 908 380 904 709
Zobowiązania związane z działalnością kontynuowaną 2 447 666 2 433 029 526 097 528 988
Kapitał własny 1 796 495 1 746 704 386 135 379 768
Kapitał własny przypadający jednostce dominującej 1 768 050 1 720 205 380 021 374 006
dane dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 677 361 404 249 145 757 88 416
Zysk na działalności operacyjnej 13 574 23 958 2 921 5 240
Zysk netto 13 299 19 807 2 862 4 332
Średnioważona ilość akcji 205 205 000 205 205 000 205 205 000 205 205 000
Zysk na jedną akcję zwykłą w zł/EUR) 0,06 0,10 0,01 0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 494) 45 870 (2 043) 10 033
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 44 750 (91 336) 9 629 (19 977)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (40 895) 44 057 (8 800) 9 636
według stanu na: 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 2 548 430 2 513 462 547 755 546 476
Zobowiązania i rezerwy razem 1 156 478 1 146 137 248 571 249 193
Kapitał własny 1 391 952 1 367 325 299 184 297 283

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM