Biznes i finanse

MONNARI TRADE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 55 223 42 284 11 883 9 248
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 71 (5 341) 15 (1 168)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (488) (6 024) (105) (1 317)
Zysk (strata) netto (652) (6 274) (140) (1 372)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (16 162) (4 263) (3 478) (932)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (36 719) (1 517) (7 901) (332)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej 3 389 (693) 729 (152)
Przepływy pieniężne netto (49 492) (6 473) (10 650) (1 416)
Średnioważona liczba akcji w okresie 26 572 875 26 572 875 26 572 875 26 572 875
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent) (2) (24) (1) (5)
2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
Aktywa razem 335 528 317 273 72 118 68 981
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 18 678 20 220 4 015 4 396
Zobowiązania krótkoterminowe 85 188 100 427 18 310 21 835
Kapitał własny 210 799 211 451 45 309 45 974
Liczba akcji na koniec okresu 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent) 690 692 148 150
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent)
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 54 269 41 600 11 856 9 099
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 173) (8 130) (256) (1 778)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (914) (8 535) (200) (1 867)
Zysk (strata) netto (740) (8 515) (162) (1 862)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (10 312) (5 600) (2 253) (1 225)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (1 109) (1 727) (242) (378)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej 3 828 1 146 836 251
Przepływy pieniężne netto (7 593) (6 181) (1 659) (1 352)
Średnioważona liczba akcji w okresie 26 572 875 26 572 875 26 572 875 26 572 875
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent) (3) (32) (1) (7)
2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
Aktywa razem 235 801 248 210 51 268 53 966
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 17 357 17 918 3 774 3 896
Zobowiązania krótkoterminowe 100 465 112 134 21 843 24 380
Kapitał własny 135 336 136 076 29 425 29 586
Liczba akcji na koniec okresu 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent) 443 445 96 97
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent)
Kursy EUR/PLN na dzień bilansowy 4,6525 4,5994
Średni kurs EUR/PLN w okresie 4,6472 4,5721

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM