Biznes i finanse

EFEKT SA (17/2022) Zgłoszenie wniosku akcjonariusza z żądaniem o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” SA zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej pod numerem 0000115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając zgodnie z art. 401 §2 oraz art. 4021 – 4023 Kodeksu spółek handlowych, („Spółka, Emitent”) niniejszym ogłasza uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec faktu, iż w dniu 3 czerwca 2022 r. w godzinach wieczornych (przekazane do biura z Zarządu w dniu wczorajszym) do spółki wpłynęło od Akcjonariusza Inwest sp. z o.o. z siedziba w Krakowie -(dalej: Akcjonariusz), będącego akcjonariuszem reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki – żądanie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r.

Spełniając żądanie Akcjonariusza Zarząd Emitenta dodał zgłoszone sprawy do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ogłasza niniejszym uzupełniony porządek obrad oraz przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść proponowanych uchwał (projekty uchwał) zgłoszonych przez Akcjonariusza, które dotyczą zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

Sprawa objęta Żądaniem Akcjonariuszy zostaje wprowadzona jako pkt 15 do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka udostępnia wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Spółki http://efektsa.pl/walne-zgromadzenia.html oraz w trybie przewidzianym w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA.

Uwzględniając uzupełnienie porządku obrad zgodnie z Żądaniem Akcjonariuszy, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku, na godzinę 16.00, w Warszawie, przy ul. Łączyny 5 (Sala Konferencyjna Hotelu Warsaw Plaza Hotel), przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 roku.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021,

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek.

14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A

15. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 19 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM