Biznes i finanse

TRAKCJA SA (35/2022) Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariuszy Spółki – przedłużenie terminu umowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2021, 60/2021, 8/2022 oraz 22/2022 informuje, iż Spółka powzięła informację o zawiadomieniu złożonym przez akcjonariuszy Spółki – Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („ARP”) oraz COMSA S.A.U. z siedzibą w Barcelonie („COMSA”) (ARP i COMSA dalej łącznie jako „Strony”), w którym informują, że na mocy zawartego aneksu Strony przedłużyły termin wygaśnięcia zawartej między nimi przedwstępnej umowy sprzedaży akcji oraz warunkowej umowy sprzedaży obligacji wyemitowanych przez Spółkę („Umowa”) w razie niepodjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 69.160.780,80 zł do kwoty 269.160.780,80 zł poprzez emisję 250.000.000 nowych akcji zwykłych serii E o wartości 0,80 zł każda. Zgodnie z treścią zawiadomienia termin wygaśnięcia Umowy w razie niepodjęcia ww. uchwały został przedłużony do 22 lipca 2022 r.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 17 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM