Biznes i finanse

ENEA SA (37/2022) Uchwały GPW o dopuszczeniu i warunkowym wprowadzeniu akcji serii D do obrotu giełdowego oraz wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii D

Zarząd ENEA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął:

1. uchwałę nr 534/2022 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D („Prawa do Akcji Serii D”), w której Zarząd GPW wyznaczył na 9 czerwca 2022 r. dzień ostatniego notowania 88.288.515 Praw do Akcji Serii D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLENEA000104; oraz

2. uchwałę nr 535/2022 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 88.288.515 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje Serii D”), w której Zarząd GPW stwierdził, że Akcje Serii D są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym oraz postanowił wprowadzić je z dniem 10 czerwca 2022 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 10 czerwca 2022 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLENEA000013.

Przedmiotowe uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM