Biznes i finanse

INTERSPORT POLSKA SA (18/2022) Konwersja akcji imiennych uprzywilejowanych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) – działając na podstawie art. 334 §2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z § 9 pkt. 9 Statutu Spółki – na wniosek trzech akcjonariuszy Spółki – Pani Doroty Radwańskiej, Pani Mai Radwańskiej oraz Pani Kai Radwańskiej – dokonał

w dniu 06 czerwca 2022 roku konwersji 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu – na akcje zwykłe na okaziciela.

W wyniku dokonanej konwersji akcji wygasło uprzywilejowanie 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) sztuk akcji będących przedmiotem konwersji, wysokość kapitału zakładowego INTERSPORT Polska S.A. nie uległa zmianie i wynosi 3.413.070,00 zł, natomiast zmianie uległa ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, która po konwersji wynosi 38.655.866 głosów.

Zmiany praw z ww. papierów wartościowych dokonano na mocy Uchwały Zarządu z dnia 8 czerwca br., która stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM