Biznes i finanse

BANK HANDLOWY SA (20/2022) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Banku, Citibank Overseas Investment Corporation zgłoszenie kandydatury Pana Andras’a Reinigera na członka Rady Nadzorczej Banku, w związku z punktem dotyczącym powołania członków Rady Nadzorczej Banku przewidzianym w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku.

Jednocześnie Bank informuje, iż Pan Andras Reiniger wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku, a także życiorys zawodowy Kandydata otrzymany od akcjonariusza, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Zgodnie z informacją zgłaszającego, Kandydat posiada wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po dokonaniu wstępnej oceny kwalifikacji Kandydata na członka Rady Nadzorczej zgłoszonego przez akcjonariusza, stosowne uchwały Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. zostaną opublikowane na stronie internetowej Banku pod adresem:

https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza-23.06.2022.htm

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM