Biznes i finanse

DEVELIA SA (41/2022) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 38/2022 i 39/2022 z dnia 03.06.2022 r., informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, w imieniu którego działa Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie tj. akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta – posiadającego 83.470.921 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 18,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DEVELIA S.A, wniosku z dnia 9 czerwca 2022 r. o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 1 lipca 2022 r. (dalej: Wniosek).

Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad następującej sprawy:

1. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Przedmiotowy Wniosek Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku z Wnioskiem, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 lipca 2022 r., po uzupełnieniu o wskazaną wyżej sprawę przedstawia się następująco:

1) Otwarcie Zgromadzenia

2) Wybór Przewodniczącego

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4) Przyjęcie porządku obrad

5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

6) Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

7) Zamknięcie Zgromadzenia

W związku z Wnioskiem, Akcjonariusz przedstawił również projekt stosownej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie dotyczącym dodanego punktu porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust.1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM