Biznes i finanse

LENA LIGHTING SA (15/2022) Mianowanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 13 czerwca 2022 roku spółka otrzymała informację, że korzystając z uprawnienia przyznanego paragrafem 17 ust. 6 i ust. 8 Statutu akcjonariusz Pan Włodzimierz Lesiński posiadający powyżej 2/5 ogólnej liczby akcji wskazał (mianował) do Rady Nadzorczej spółki Pana Łukasza Tomkiewicza.

Z dniem otrzymania ww. informacji tj. 13.06.2022 r. osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej spółki.

Pan Łukasz Tomkiewicz, lat 52 posiada wykształcenie wyższe (magister), ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na Wydziale Trenerskim. Pan Łukasz Tomkiewicz ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – Zarządzanie i Marketing.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska:

2021 – obecnie NGP Deweloupment Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

2014 – obecnie Lubień Wind Sp. z o.o. – Członek Zarządu;

2000 – 2002 Schur Flexible Poland – Supervisory Board member;

1996 – 2000 Polskie Zakłady Fleksograficzne – Prezes Zarządu;

1993 – 1996 Polskie Zakłady Fleksograficzne – współwłaściciel , Członek Zarządu;

1993 – obecnie Victoria Promotion Sp. z o.o. Sp. K. (obecnie V5 Group Sp. z o.o. Sp.K. ) – Prezes Zarządu;

Według złożonego oświadczenia Pan Łukasz Tomkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Lena Lighting S.A. ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Łukasz Tomkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełni funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pan Łukasz Tomkiewicz oświadczył, że nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM