Biznes i finanse

GTC SA (33/2022) Wypłata dywidendy za rok 2021

Zarząd Spółki Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2022 r. podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło, po należytym rozważeniu propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku netto spółki Globe Trade Centre S.A. za rok 2021 i wypłacie swoim akcjonariuszom dywidendy z zysku w wysokości 160.791.434,16 zł. Walne Zgromadzenie zadecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 0,28 zł na akcję. Dywidenda będzie wypłacona z zysku osiągniętego w roku 2021. Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy przypada na dzień 9 września 2022 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 18 października 2022 r. Wypłatą dywidendy objęto wszystkie 574.255.122 akcji Globe Trade Centre S.A.

Podstawa prawna: Paragraf 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM