Biznes i finanse

MFO SA (29/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2022 roku podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2022 roku powołało:

Pana Marka Mirskiego,

Pana Marcina Pietkiewicza,

Panią Martę Komorowską,

Panią Izabelę Turczyńską- Buszan,

Pana Piotra Gawrysia,

w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji liczonej od dnia 14 czerwca 2022 roku.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej umieszczono na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.mfo.pl/pl/o-firmie#wladze-spolki

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków Rady Nadzorczej:

Nie ma po ich stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzą w stosunku do Spółki aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonują żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.

Nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2018 r. oz.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM