Biznes i finanse

ECHO INVESTMENT SA (35/2022) Powołanie Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji

Zarząd spółki Echo Investment SA (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. w dniu 15 czerwca 2022 roku na podstawie:

– uchwały Nr 22 ustaliło skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję w ilości 8 (słownie: osiem) osób;

– na podstawie uchwał Nr: 23-30 powołało na okres 3-letniej wspólnej kadencji osoby nadzorujące.

Wobec powyższego skład Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji przedstawia się następująco:

Noah M. Steinberg – Członek Rady Nadzorczej

Tibor Veres – Członek Rady Nadzorczej

Peter Kocsis – Członek Rady Nadzorczej

Bence Sass – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Dyjas – Członek Rady Nadzorczej

Nebil Senman – Członek Rady Nadzorczej

Margaret Dezse – Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności

Sławomir Jędrzejczyk – Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności

Skład Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji w ilości i składzie osobowym odpowiada dokładnie Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Zawodowe CV osób nadzorujących Emitenta znajdują się na stronie www Emitenta a pozostałe informacje wymagane odpowiednimi przepisami przedstawione zostały w raportach bieżących: Nr 16/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.; Nr 45/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.; Nr 21/2020 z dnia 22 lipca 2020 r.

Podstawa prawna: §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM