Biznes i finanse

ERBUD SA (26/2022) Informacja o rejestracji zmian Statutu Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 14 czerwca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych w związku z podjęciem uchwały nr 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz uchwały nr 22/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwały”).

Na podstawie Uchwał dokonano zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki. Przed zmianą § 5 ust. 1 Statutu Spółki miał następującą treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.239.935,90 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 12.399.359 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLERBUD00012.”

Po zmianie § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następującą treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.209.650,20 zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 12.096.502 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone kodem ISIN PLERBUD00012.”

W wyniku rejestracji zmian Statutu objętych Uchwałami doszło do umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w łącznej liczbie 302.857 akcji, którym odpowiadało łącznie 302.857 głosów w Spółce.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi zatem 1.209.650,20 zł, a kapitał zakładowy dzieli się na 12.096.502 akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Ogólna liczba głosów w Spółce wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 12.096.502 głosy.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na mocy Uchwał, przyjęty uchwałą nr 23/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM