Biznes i finanse

AB SA (19/2022) Planowana emisja Obligacji

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent) informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 r. zadecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do przeprowadzenia emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji (Obligacje), w ramach dotychczasowej wartości Programu Emisji Obligacji ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank), tj. kwoty 270.000.000 PLN (o którym Emitent informował raportami bieżącymi nr 15/2014, 11/2015 oraz 4/2017), jak również ustalił jej podstawowe parametry.

Planowane warunki emisji Obligacji:

– Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia: do 4.000;

– Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji: do 40.000.000 PLN;

– Wartość nominalna jednej Obligacji:10.000 PLN;

– Cena emisyjna jednej Obligacji: 10.000 PLN;

– Data emisji Obligacji: 14.07.2022 r.;

– Data wykupu Obligacji: 14.07.2026 r.;

– Okresy odsetkowe – 6-miesięczne;

Oprocentowanie zmienne bazujące na stopie procentowej opartej o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę wynoszącą 250 punktów bazowych.

Planowana emisja zostanie przeprowadzona na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji objętych planowaną emisją do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM