Biznes i finanse

ADIUVO INVESTMENTS SA (17/2022) Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa], Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała od CoOpera Finanzierungen Deutschland GmbH zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce [sporządzone w języku polskim i angielskim], którego treść Spółka przekazuje poniżej:

Polish version:

„Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w imieniu CoOpera Finanzierungen Deutschland GmbH z siedzibą w Neuenbürg, Niemcy niniejszym informuję, że w związku z nabyciem w dniu 14 czerwca 2022 r. w transakcji na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie łącznie 100.000 akcji („Transakcja”) Adiuvo Investments S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000430513 („Spółka”), zmianie uległ stan posiadania akcji Spółki przez Zawiadamiającego.

Przed Transakcją Zawiadamiający posiadał 720.000 akcji Spółki stanowiących 5,47% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 720.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4.84% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Po Transakcji Zawiadamiający posiada 820.000 akcji Spółki stanowiących 6,22% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 820.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,51% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego, które posiadają akcje Spółki.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych dotyczących akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy.”

English version:

„Acting pursuant to Article 69 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies of 29 July 2005 (the „Act”), on behalf of CoOpera Finanzierungen Deutschland GmbH, seated in Neuenbürg, Germany, I hereby inform that in connection with the acquisition, on 14 June 2022 in a transaction on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange a total of 100.000 shares ( „Transaction”) of Adiuvo Investments S.A., entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register under the number 0000430513 ( „Company”), the ownership status of the Company’s shares by the Notifier has changed.

Before the Transaction CoOpera Finanzierungen Deutschland GmbH owned 720,000 shares of the Company constituting 5.47% of the share capital of the Company and entitling to 720,000 votes at the General Meeting of the Company, which constitutes 4.84% of the total votes of the Issuer.

After the Transaction CoOpera Finanzierungen Deutschland GmbH owns 820,000 shares of the Company constituting 6.22% of the share capital of the Company’s and entitling to 820,000 votes at the General Meeting of the Company, which constitutes 5.51% of the total votes of the Issuer.

There are no subsidiaries of the CoOpera Finanzierungen Deutschland GmbH hold the Company’s shares.

There are no persons referred to in Art. 87 sec 1 point 3 letter c) of Act on Offer.

CoOpera Finanzierungen Deutschland GmbH does not have any financial instruments relating to the Company’s shares referred to in Art. 69 sec. 4 points 7-9 of the Act.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM