Biznes i finanse

DIGITREE GROUP SA (20/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 23.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie

§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group S.A. („ZWZ”) w dniu 23.06.2022 r. wraz z dokumentami, będącymi przedmiotem głosowania oraz wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie, zostały podjęte. Nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM