Biznes i finanse

KCI SA (12/2022) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 23.06.2022 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd KCI S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację, iż:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ KCI SA) podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 5 lipca 2022 roku do godz. 8:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 5 lipca 2022 roku o godz. 08:00. Wznowienie obrad obędzie się w Warszawie, w lokalu przy ulicy Złotej nr 59 (pięćdziesiąt dziewięć), 6 (szóste) piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej.

2. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez ZWZ KCI S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

3. Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do chwili ogłoszenia przerwy nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z pierwszej części Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2022 r. nie zgłoszono sprzeciwów.

4. Na ZWZ KCI S.A. stawiło się 5 akcjonariuszy, posiadających 43.040.265 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, z czego 43.040.261 akcji i głosów, stanowiących 99,99% należy do podmiotów zależnych pośrednio i bezpośrednio od Pana Grzegorza Hajdarowicza.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM