Biznes i finanse

SOLAR COMPANY SA (13/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie

Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. z dnia 23 czerwca 2022 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. z dnia 23 czerwca 2022 roku oraz ogólnej liczbie głosów:

1) Stanmax Co Limited

z siedzibą na Cyprze, Larnaca, Ermou 32-34/105, 6021 Cypr

Liczba akcji – 449.750

Liczba głosów – 449.750

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA dnia 23.06.2022 roku – 24,997 %

Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym – 14,992 %

2) Veraques Limited

z siedzibą na Cyprze, Larnaca, Ermou 32-34/105, 6021 Cypr

Liczba akcji – 449.750

Liczba głosów – 449.750

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA dnia 23.06.2022 roku – 24,997 %

Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym – 14,992 %

3) Wakon Investments Limited

z siedzibą na Cyprze, Larnaca, Ermou 32-34/105, 6021 Cypr

Liczba akcji – 899.500

Liczba głosów – 899.500

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA dnia 23.06.2022 roku – 49,993 %

Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym – 29,983%

Łączna wysokość kapitału zakładowego Solar Company S.A. stanowi 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych), na którą składa się 3.000.000 (trzy miliony) głosów przysługujących z 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela.

Na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku kapitał zakładowy reprezentowany był w 59,975 % przez 1 799 250 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji i głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM