Biznes i finanse

EFEKT SA (20/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza „Efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki mocą uchwał podjętych w dniu 27 czerwca 2022 roku, powołało nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta wspólnej kadencji w osobie: Pana Jana Hambura.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało Pana Marcina Raszka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Przyczyna odwołania nie została podana.

Pan Jan Hambura oświadczył pisemnie, że spełnia wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1. zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie są oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH, jak i nie został skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;

2. nie jest mu znany fakt, aby wobec niego zostały wystosowane oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz by otrzymali sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych;

3. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

4. nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

Ponadto Pan Jan Hambura oświadczył pisemnie, że:

1. spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości;

2. spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021;

3. nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzi w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;

Dodatkowo Pan Jan Hambura oświadczył pisemnie, że:

1. zapoznał się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania,

2. wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie jego danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki mając na względzie w szczególności zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowego Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 w zw. z § 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM