Biznes i finanse

TRAKCJA SA (42/2022) Zawiadomienie o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji i obligacji Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021, 46/2021 oraz 22/2022 informuje, iż Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („ARP”) dotyczące zawarcia warunkowej umowy sprzedaży akcji i obligacji Spółki („Zawiadomienie”).

Zgodnie z Zawiadomieniem, w dniu 22 czerwca 2022 roku ARP i PKP Polskie Linie Kolejowe („PKP PLK”) zawarły warunkową umowę sprzedaży akcji i obligacji Spółki („Umowa PKP PLK”), w której ARP zobowiązała się do sprzedaży na rzecz PKP PLK, a PKP PLK zobowiązała się do nabycia od ARP, wszystkich akcji COMSA („Akcje COMSA”) i wszystkich obligacji COMSA („Obligacje COMSA”) najpóźniej do 19 maja 2023 roku. W celu realizacji Umowy PKP PLK, ARP i PKP PLK działając w porozumieniu – w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983) – zamierzają wspólnie ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki („Wezwanie”), przy czym nabywającym akcje będzie ARP, która zobowiązana jest następnie do sprzedaży na rzecz PKP PLK wszystkich Akcji COMSA i wszystkich Obligacji COMSA nabytych przez ARP na podstawie zapisów złożonych w Wezwaniu.

Realizacja sprzedaży Akcji COMSA i Obligacji COMSA, w efekcie przeprowadzenia Wezwania, uzależniona jest od spełnienia się następujących warunków zawieszających, które muszą zostać łącznie spełnione przed 19 maja 2023 roku.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 17 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM