Biznes i finanse

DROZAPOL-PROFIL SA (11/2022) Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie

Zarząd Drozapol-Profil S.A. dalej: „Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.06.2022 r. o zarejestrowaniu zmiany § 22 ust.2, §24 oraz §31 Statutu Spółki dokonanej Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.06.2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ww. Uchwały Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 9/2022 w dniu 03.06.2022 roku.

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu to:

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

Aktualne brzmienie § 22 ust. 2 Statutu to:

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

Dotychczasowe brzmienie § 24 Statutu to:

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statutem, należą:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-2,

4) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

8) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką,

9) wyznaczanie, spośród swoich członków, osoby upoważnionej do zawierania umów z członkami Zarządu,

10) ustalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych,

11) wybór biegłego rewidenta.

Aktualne brzmienie § 24 Statutu to:

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statutem, należą:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-2,

4) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

8) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką,

9) wyznaczanie, spośród swoich członków, osoby upoważnionej do zawierania umów z członkami Zarządu,

10) ustalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych,

11) wybór biegłego rewidenta.

2. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 31 Statutu to:

Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:

1) Kapitał zapasowy,

2) Kapitały rezerwowe,

3) Dywidendę,

4) Fundusze specjalne,

5) Inne cele.

Aktualne brzmienie § 31 Statutu to:

1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:

1) Kapitał zapasowy,

2) Kapitały rezerwowe,

3) Dywidendę,

4) Fundusze specjalne,

5) Inne cele.

2. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 03.06.2022 r. ZWZA upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. W związku z powyższym po przyjęciu jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu Rady, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt.1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM