Biznes i finanse

ENEL-MED SA (15/2022) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji w dniu 29 czerwca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o numerach 18 i 19 podjętymi w dniu 9 czerwca 2022 r. O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ww. uchwał Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 13/2022.

Zmiany Statutu Spółki polegają na tym, że:

1) § 15 ustęp 6 punkt 3 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

„uchwalenie regulaminu Zarządu,”.

2) § 15 ustęp 6 punkt 7 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

„wyrażanie zgody na:

a) tworzenie lub przystępowanie do spółek handlowych lub innych podmiotów,

b) objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub innych jednostek uczestnictwa w spółkach handlowych lub innych podmiotach,”.

3) w § 15 Statutu Spółki wykreślono ustęp 7 w brzmieniu:

„W celu wykonania czynności określonych w ustępie 6 (szóstym) Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.”.

4) § 15 ustęp 9 zdanie drugie Statutu Spółki otrzymało brzmienie:

„Posiedzenia mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”.

5) w § 15 Statutu Spółki dodano nowy ustęp 9a w brzmieniu:

„9a. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem. Zawiadomienie winno zawierać informacje wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i może zostać dokonane listem poleconym, za pomocą faksu, pocztą kurierską lub elektroniczną – a w sprawach nagłych także w inny sposób pod warunkiem potwierdzenia odbioru zawiadomienia.”.

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM