Biznes i finanse

BOŚ SA (11/2022) Powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nowej kadencji

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r. powołało Radę Nadzorczą Banku XII kadencji na lata 2022-2024, która ukonstytuowała się w tym samym dniu w następującym składzie:

1. Emil Stanisław Ślązak – Przewodniczący

2. Iwona Maria Marciniak – Wiceprzewodniczący

3. Andrzej Grzegorz Matysiak – Sekretarz

Członkowie:

4. Piotr Wojciech Bielarczyk

5. Janina Goss

6. Piotr Sadownik

7. Paweł Sałek

8. Tadeusz Ludwik Wyrzykowski

9. Aleksandra Świderska

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Bank Ochrony Środowiska S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

Emil Stanisław Ślązak

Wykształcenie:

? od 11.2017 r. Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

? od 12.2016 r. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse

? od 09.2003 r. Doktor w zakresie nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii

? 1995 – 2000 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, absolwent kierunków: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing

W pracy naukowo-badawczej specjalizuje się w analizie rozwoju innowacji finansowych oraz modeli transformacji pośrednictwa finansowego banków. Autor lub współautor ponad 80 recenzowanych publikacji naukowych (w tym monografii „Idiosynkratyczne funkcje banku: ujęcie teoretycznopraktyczne, SGH, Warszawa 2015) i licznych ekspertyz.

W 2012 r. odbył staż naukowy w School of Economics and Finance – Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia). Członek wielu organizacji naukowych, w tym Polskiego Związku Finansów i Bankowości (Polska), Alumni Global Village Program Lehigh University (USA), Fachkommission Wirtschfts- und Sozialwissenschaften im. J.G. Herder-Forschungsrat (Niemcy) i European Money and Finance Forum SUERF (Austria).

Prelegent licznych konferencji w Polsce i za granicą (m.in. USA, Niemcy, Belgia, Nowa Zelandia).

Wykładowca na studiach podyplomowych oraz dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Doświadczenie zawodowe:

? od 11.2017 r. kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

? od 2016 r. Bank Ochrony Środowiska S.A. – członek Rady Nadzorczej

? 06.2020 – 11.2020 Bank Ochrony Środowiska S.A. – p.o. prezesa zarządu

? 06.2019 – 11.2019 Bank Ochrony Środowiska S.A. – p.o. członka zarządu

? 06.2017 – 09.2017 Bank Ochrony Środowiska S.A. – p.o. prezesa zarządu

? 2014 – 2018 Alumetal S.A. – członek Rady Nadzorczej

? 2010 – 2019 HighSky Brokers a.s. – risk manager

? 2005 – 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – ekspert w sekcji: Bankowość i Rynki Finansowe

? 2008 – 2009 Bankowy Fundusz Gwarancyjny – doradca prezesa zarządu

? 2006 – 2008 Bank BPH S.A. – członek Rady Nadzorczej

Według złożonego oświadczenia p. Emil Stanisław Ślązak, poza wyżej wskazaną działalnością:

? nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

? nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,

? nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

? nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Iwona Maria Marciniak

Wykształcenie:

? 2010-2011 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Rachunkowość i controlling, studia podyplomowe

? 2002-2003 Akademia Rolnicza w Szczecinie; Rachunkowość, studia podyplomowe

? 1997-1998 Politechnika Koszalińska; Zarządzanie i marketing, studia podyplomowe

? 1992-1997 Politechnika Koszalińska; Nauki ścisłe (Nauczanie techniki i informatyki), studia magisterskie

Doświadczenie zawodowe:

? 2019-2022 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Zastępca Dyrektora Biura/Dyrektor Departamentu Finansowego

? 2013-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa – Dyrektor Biura Finansów

? 2013-2019 Urząd Nadzoru Technicznego, Warszawa – początkowo Główny specjalista w Wydziale Budżetowania i Kontrolingu, następnie Kierownik Wydziału Budżetowania i Kontrolingu

? 2006-2013 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Warszawa – początkowo Ekspert w Biurze Controllingu i Planowania, następnie Kierownik Zespołu Ekonomicznego w Departamencie Finansowo-Ekonomicznym

? 2010-2013 Operator ARP Sp. z o.o., Warszawa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

? 2010-2011 Operator ARP Sp. z o.o., Warszawa – Członek Zarządu

? 2008-2010 Polo Sp. z o.o., Kalisz – Członek Rady Nadzorczej

? 2001-2006 Invest Bank S.A., Warszawa – Specjalista w Departamencie Rachunkowości i Sprawozdawczości

? 1990-2001 PKO Bank Polski SA Oddział Koszalin – Specjalista

Według złożonego oświadczenia p. Iwona Marciniak, poza wyżej wskazaną działalnością:

? nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

? nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,

? nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

? nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Andrzej Grzegorz Matysiak

Wykształcenie:

? 2009 – tytuł doktora nauk leśnych SGGW, Wydział Leśny SGGW

? 2003 – Ministerstwo Skarbu – pozytywnie zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa

? 2002 – Studia Podyplomowe „Organizacja i zarządzanie”, Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska

? 2001 – Studia Podyplomowe „Ocena i wycena zasobów przyrodniczych”, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW

? 1990 – Studia Podyplomowe „Produkcyjność Lasu”, Wydział Leśny SGGW

? 1986 – Studia wyższe magisterskie, Wydział Leśny SGGW

Doświadczenie zawodowe:

? Od 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu – dyrektor

? 2016 – 2020 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

? 2015 – 2019 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – członek rady nadzorczej

? 2007 – 2014 Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu – członek Rady Nadzorczej

? 2008 – 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu – naczelnik

? 2006 – 2008 BOŚ S.A. – członek Rady Nadzorczej

? 2005 – 2007 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – dyrektor generalny Lasów Państwowych

? 2002 – 2005 Nadleśnictwo Dobieszyn – inżynier nadzoru

? 1998 – 2002 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu – zastępca dyrektora

? 1994 – 1998 Urząd Miasta w Białobrzegach – burmistrz

? 1986 – 1994 Nadleśnictwo Dobieszyn – nadleśniczy terenowy, zastępca nadleśniczego

Według złożonego oświadczenia p. Andrzej Grzegorz Matysiak, poza wyżej wskazaną działalnością:

? nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

? nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,

? nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

? nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Bielarczyk

Wykształcenie:

? 2009 – radca prawny

? 2006 – doktor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

? 2002 – magister nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Doświadczenie zawodowe:

? Od 2021 dyrektor biura prawnego PGE GiEK S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

? Od 2020 radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Bielarczyk

? 2018 – 2021 dyrektor zarządzający Pionem Zarządczym, Bank Ochrony Środowiska S.A

? 2017 – 2018 dyrektor Departamentu Prawnego, Bank Gospodarstwa Krajowego

? 02.2016 – 12.2016 dyrektor Departamentu Mienia Skarbu Państwa, Ministerstwo Skarbu Państwa

? 2012 – 2016 dyrektor zarządzający Pionem Prawnym, Poczta Polska S.A.

? 2003 – 2012 senior associate-radca prawny, Kancelaria FKA Furtek Kosmosa Aleksandrowicz

? 2006 – 2020 adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

? 2001 – 2002 prawnik, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Według złożonego oświadczenia p. Piotr Bielarczyk, poza wyżej wskazaną działalnością:

? nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

? nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,

? nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

? nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Janina Goss

Wykształcenie:

? 1974 – ukończona aplikacja radcowska

? 1962 -1968 Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa

Doświadczenie zawodowe:

? od 2016 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

? od 2016 członek Rady Nadzorczej PGE S.A.

? od 07.2012 r. członek zarządu w spółce Srebrna Sp. z o.o. w Warszawie

? 08.2009 – 04.2010 członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A.

? 04.2006 – 07.2009 członek Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat przewodnicząca Rady Nadzorczej

? 01.1991 – 06.2003 radca prawny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi

? 11.1990 – 06.2003 etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi

? 04.1975 – 12.1986 radca prawny w Banku Gospodarki Żywnościowej w Łodzi

? 07.1968 – 08.1990 praca w Zarządzie Społem WSS w Łodzi i od grudnia 1974 r. radca prawny

Według złożonego oświadczenia p. Janina Goss, poza wyżej wskazaną działalnością:

? nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

? nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,

? nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

? nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Sadownik

Wykształcenie: Adwokat

1992 Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego,

1992 Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Paris II Panthéon-Assas,

1996 Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

? 2020 – 2021 Członek Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.

? 2016 – 2020 Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.

? 2016 – 2020 Członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

? od 2016 Partner międzynarodowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel

? od 1999 Partner w warszawskim biurze Gide Loyrette Nouel

? 1993 rozpoczął pracę w kancelarii Gide Loyrette Nouel

? Obecnie jest partnerem odpowiedzialnym za Departamenty Sporów Sądowych i Arbitrażu, Projektów Infrastrukturalnych i Prawa Publicznego oraz Prawa Własności Intelektualnej w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.

? Reprezentuje klientów kancelarii w sporach sądowych i doradza zarówno polskim spółkom, jak i międzynarodowym inwestorom w ramach projektów infrastrukturalnych i zamówień publicznych. Specjalizuje się także w prawie ochrony własności intelektualnej.

? Laureat zorganizowanego przez Globe Business Publishing konkursu „Client Choice 2015” w dziedzinie Sporów sądowych

? Prawnik rekomendowany przez Chambers Europe w dziedzinie Sporów sądowych

? Prawnik rekomendowany przez Legal 500 EMEA w dziedzinie Sporów sądowych oraz Własności Intelektualnej

Według złożonego oświadczenia p. Piotra Sadownika, poza wyżej wskazaną działalnością:

? nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

? nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej

? uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

? nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Paweł Sałek

Wykształcenie:

? Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; Instytut Nauk o Polityce; studia podyplomowe:

? Relacje międzynarodowe i dyplomacja;

? Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania w Warszawie; International MBA Programe prowadzone przez Centre for Management Training (CMT);

? Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Warszawie – Międzyuczelniane

? Podyplomowe Studia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych;

? Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, uzyskany tytuł: magister inżynier;

Doświadczenie zawodowe:

? od 2019 do nadal – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

? od 2018 radny Sejmiku Województwa Łódzkiego;

? od 2018 do nadal – Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju

? od 2015 do 2018r. – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej;

? od 2009r. do 2015r. – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu;

? od 2008r. do 2009r. – Główny Specjalista w Krajowym Centrum Inwentaryzacji Emisji w Krajowym Administratorze Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;

? od 2006r. do 2008r. – Kierownik Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;

? od 2005r. do 2007r. – Doradca Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko;

? od 2005r. do 2006 – p. o. Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta m.st. Warszawy;

? od 2002r. do 2005r. – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice;

? od 2002r. do 2005 r. – Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skierniewicach;

Ukończone kursy i szkolenia:

? Ukończone szkolenie: Metodyka Zarządzania Projektami PRINCE2 Foundation (certyfikat) – CRM SA – DEVOTEAM;

? Warsztaty „Wymagania normy ISO 9001:2008” (certyfikat) – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o. o.;

? Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (zaświadczenie);

Organizacje i stowarzyszenia

? Liga Ochrony Przyrody – Prezes Zarządu Głównego.

Według złożonego oświadczenia p. Paweł Sałek, poza wyżej wskazaną działalnością:

? nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

? nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,

? nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

? nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tadeusz Ludwik Wyrzykowski

Wykształcenie:

? 2011 – 2012 Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych, Szkoła Główna Handlowa

? 2007 – 2008 Podyplomowe Studia Zarządzania i Rachunkowości Zarządczej i Controllingu, Szkoła Główna Handlowa

? 2000- 2002 Master of Business Administration (MBA)- Centre for Management Training, wspólny program Uniwersytetu Warszawskiego / Free University of Brussels, University of Antwerp, Bergische Universitat Wuppertal.

? 1975 – 1979 Magister ekonomii – Szkoła Główna Handlowa (poprzednio Szkoła Główna Planowania i Statystyki), Wydział Handlu Wewnętrznego.

Doświadczenie zawodowe:

? 2017- obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Dyrektor Departamentu Analiz Finansowych

? 2020 – 2022 Dom Maklerski BOŚ S.A. – Członek Rady Nadzorczej Spółki

? 2019 – 2020 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Polskie Domy Drewniane S.A. w Warszawie.

? 2010- 2017 Korporacja Ubezpieczeniowa Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) Centrala w Warszawie i 6 Biur Terenowych, Koordynator ds. wdrożenia Solvency II, Koordynator ds. zarządzania ryzykiem

? 2008 – 2010 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa – Biuro Prezesa, Doradca Prezesa, p.o Dyrektor Zespołu nad Spółkami, Dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego

? 2007 – 2008 Bumar Sp z o.o. Główny specjalista, Dyrektor Biura Planowania i Controllingu Grupy Bumar

? 2002 – 2007 PLL LOT S.A. Dyrektor Biura Planowania i Controllingu

? 1979 – 2002 PLL LOT S.A. Stażysta, Starszy/Samodzielny/Specjalista koordynator przewozów, Specjalista ds. handlowych w przedstawicielstwie zagranicznym, Kierownik przedstawicielstwa PLL LOT S.A. Dyrektor przedstawicielstwa PLL LOT S.A., Specjalista/Główny specjalista ds. handlowych, Kierownik działu, Dyrektor Biura.

Według złożonego oświadczenia p. Tadeusz Ludwik Wyrzykowski, poza wyżej wskazaną działalnością:

? nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

? nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,

? nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

? nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aleksandra Świderska

Wykształcenie:

? 2018 – 2019 Studia podyplomowe: Transport gazu i energetyka gazowa.

? 2017 Uzyskanie tytułu zawodowego radcy prawnego.

? 2013 skończona aplikacja legislacyjna.

? 1999 – 2007 Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji.

Doświadczenie zawodowe:

? Od sierpnia 2020 r. zastępca dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

? Od 2018 r. członek Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

? Od 2022 r. członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie

? 2017-2022 r. członek Rady Nadzorczej GEOVITA S.A.

? Od 2022 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

? 2009-2020 r. Ministerstwo Energii (wcześniej Ministerstwo Gospodarki), od 2017 – naczelnik Wydziału Rynku Gazu Ziemnego w Departamencie Ropy i Gazu.

Według złożonego oświadczenia p. Aleksandra Świderska, poza wyżej wskazaną działalnością:

? nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

? nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,

? nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

? nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM