Biznes i finanse

CAPTOR THERAPEUTICS SA (27/2022) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki, Zarządu Spółki, Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń kolejnej kadencji

Zarząd spółki Captor Therapeutics S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na członków Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej, wspólnej, 3 (trzy) letniej kadencji następujące osoby:

1) Pana Pawła Holstinghausen Holsten;

2) Pana Roberta Florczykowskiego;

3) Pana Florenta Gros;

4) Pana Krzysztofa Samotij;

5) Pana Macieja Wróblewskiego.

Kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302) („Ustawa”), spełniają następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1) Pan Robert Florczykowski;

2) Pan Florent Gros;

3) Pan Krzysztof Samotij.

Spółka informuje, że życiorysy wszystkich członków Rady Nadzorczej znajdują się na stronie internetowej Spółki w zakładce: „Relacje Inwestorskie”, w rubryce: „Spółka”, podrubryce: „Rada Nadzorcza” (link: https://www.captortherapeutics.pl/relacje-inwestorskie/spolka/rada-nadzorcza).

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r., na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, postanowiła powołać Pana Pawła Holstinghausen Holsten na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej, wspólnej, 3 (trzy) letniej kadencji.

Jednocześnie, Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Zarządu, na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanowiła w dniu 30 czerwca 2022 r. powołać do Zarządu Spółki na okres kolejnej, wspólnej, 3 (trzy) letniej kadencji następujące osoby:

1) Pana Thomasa Shepherd na funkcję Prezesa Zarządu Spółki;

2) Pana Radosława Krawczyka na funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego Spółki;

3) Pana Michała Walczaka na funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Naukowego Spółki.

Spółka informuje, że życiorysy wszystkich członków Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółki w zakładce: „Relacje Inwestorskie”, w rubryce: „Spółka”, podrubryce: „Zarząd” (link: https://www.captortherapeutics.pl/relacje-inwestorskie/spolka/zarzad).

Jednocześnie żaden członek Zarządu Spółki ani Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwo Spółki i równocześnie nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Powyższe osoby nie zostały również wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.).

Równocześnie Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki w zw. z art. 128 ust. 1 Ustawy, w skład Komitetu Audytu, kolejnej, wspólnej, 3 (trzy) letniej kadencji, następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:

1) Krzysztofa Samotij na funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu;

2) Macieja Wróblewskiego na funkcję członka Komitetu Audytu;

3) Florenta Gros na funkcję członka Komitetu Audytu.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie § 29 ust. 3 Statut Spółki, powołała również Komitet Wynagrodzeń Spółki na okres kolejnej, wspólnej, 3 (trzy) letniej kadencji. W jego skład spośród członków Rady Nadzorczej Spółki weszły następujące osoby:

1) Pan Paweł Holstinghausen Holsten sprawujący funkcję członka Komitetu Wynagrodzeń;

2) Pan Robert Florczykowski sprawujący funkcję członka Komitetu Wynagrodzeń;

3) Pan Florent Gros sprawujący funkcję członka Komitetu Wynagrodzeń.

Podstawa prawna szczegółowa:

art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM