Biznes i finanse

PROTEKTOR SA (30/2022) Zawarcie umowy o kredyt odnawialny.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu przez drugą stronę, tj. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000025237) („Bank”) umowy o elastyczny kredyt odnawialny („Umowa”, „Kredyt”).

Na podstawie Umowy Bank udziela Spółce elastycznego kredytu odnawialnego w wysokości 7.300.000 zł na finansowanie działalności bieżącej. Kredyt może zostać wykorzystany od dnia 14 października 2022 r. do 29 czerwca 2023 r. Kredyt objęty jest gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt zostanie uruchomiony po potwierdzeniu skutecznego ustanowienia zabezpieczeń, przekazaniu Bankowi przez Spółkę środków na prowizję na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu udzielenia gwarancji płynnościowej oraz wpisaniu gwarancji płynnościowej do rejestru BGK. Spłata Kredytu powinna nastąpić do 30 czerwca 2023 r. Spłata całości lub części Kredytu przed upływem ostatecznego terminu spłaty odnawia jego kwotę.

Zabezpieczenia spłaty kredytu stanowią:

a) weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową;

b) Gwarancja PLG-FGP udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 5.840.000,00 PLN, na okres od dnia wpisu do Rejestru BGK do dnia 29 września 2023 roku;

c) poręczenie spółki ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH na kwotę 9.125.000, które ma zostać udzielone w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od innych umów tego typu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM