Biznes i finanse

NEWAG SA (20/2022) Zawarcie umów na dostawę zespołów trakcyjnych

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowy z Województwem Podkarpackim („Umowy”), których przedmiotem jest dostawa przez Spółkę na rzecz Województwa Podkarpackiego („Zamawiający”) łącznie dwunastu zespołów trakcyjnych („ZT”), w tym ośmiu elektrycznych ZT i czterech dwunapędowych ZT, wraz ze świadczeniami dodatkowymi, w tym dostawą symulatora jazdy oraz usługami utrzymania ZT do przeglądu P4.

Dostawy ZT będą wykonywane w roku 2023 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem.

Szacunkowa wartość Umów wynosi 337 934 959,35 zł netto, w tym za 278 000 000 zł netto za dostawę ZT oraz symulatora jazdy płatne proporcjonalnie po dostawie każdego ZT i symulatora jazdy z godnie z kwotami jednostkowymi zawartymi w Umowie. Pozostała część wynagrodzenia będzie płatna proporcjonalnie do przebiegu ZT w ramach świadczonej usługi utrzymania.

Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony ZT na okres 72 miesięcy dla elektrycznych ZT oraz 120 miesięcy dla dwunapędowych ZT liczony od daty dostawy.

Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umów, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umów, w wysokości 1% wartości Umów brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Umowy przewidują kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie ZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania innych przewidzianych w Umowach zobowiązań oraz odstąpienia od Umów z przyczyn leżących po stronie Spółki. Umowy przewidują ograniczenia wysokości kar umownych do 20 % wartości netto danej Umowy, za wyjątkiem kary umownej za odstąpienie wynoszącej 30% wartości brutto danej Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych.

W pozostałym zakresie warunki Umów nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM