Biznes i finanse

SYGNITY SA (32/2022) Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu Finansów

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Wykonawca”, „Sygnity”) niniejszym informuje, że w dniu 8 lipca 2022 roku powziął informację o obustronnym podpisaniu z dniem 7 lipca 2022 roku pomiędzy Sygnity a Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu Finansów (dalej jako: „Zamawiający”, „Centrum Informatyki Resortu Finansów”) umowy ramowej, której przedmiotem jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na realizację prac związanych z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych Zamawiającego przez udostępniony przez Wykonawcę wyspecjalizowany Personel (dalej jako: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas 24 miesięcy od daty jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej puli środków przeznaczonej przez Zamawiającego na jej realizację. Łączna maksymalna wartość Umowy – wraz z prawem opcji rozumianym jako fakultatywny zakres umowy wykonawczej polegający na zwiększeniu liczby roboczogodzin określonych w umowie wykonawczej – stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień wykonawczych wynosi 99 mln złotych brutto. Centrum Informatyki Resortu Finansów podpisało również analogiczne umowy ramowe z innymi wykonawcami, którym także mogą być udzielane zamówienia wykonawcze, w miarę istniejących potrzeb Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu możliwej realizacji poszczególnego zamówienia wykonawczego będzie określone każdorazowo w umowie wykonawczej. Umowa przewiduje obowiązek zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 200 tys. zł. Kary umowne dotyczące realizacji zamówień wykonawczych będą regulowane w tych odrębnych umowach i będą niezależne od kary umownej przewidzianej w Umowie. Niezależnie od postanowień dotyczących kar umownych, Zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu jej realizacji, jak również możliwości jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM