Biznes i finanse

PBG SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2022) Pytanie akcjonariusza na ZWZA w dniu 30 czerwca 2022 r

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości odpowiedź udzieloną w trybie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych przez zarządcę i zarząd Spółki akcjonariuszowi Spółki na pytanie skierowane do zarządcy i zarządu Spółki w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy („ZWZA”) Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Pytanie Akcjonariusza: „czy otwarcie likwidacji teraz, jeszcze przed głosowaniem układu nie jest co najmniej przedwczesne oraz czy nie powinno być połączone z innymi głosowaniami, które mogą wynikać z proponowanych warunków układowych”

Odpowiedź:

1. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie rozwiązania Spółki i rozpoczęcia likwidacji nie została podjęta przedwcześnie.

2. Zgodnie z przepisem art. 476 § 1 k.s.h. po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

3. Zgodnie z przepisem art. 474 § 1 k.s.h. podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

4. Plan restrukturyzacyjny Spółki przewiduje również zawarcie układu likwidacyjnego, którego skutkiem będzie wydanie, poprzez spłaty oraz w inny sposób uzgodniony z wierzycielami, składników majątku Spółki tworzących masę sanacyjną, wierzycielom układowym Spółki w wyniku wykonania układu.

5. Zakładając, że zawarty układ uprawomocni się i zostanie wykonany w pierwszej połowie 2023 roku, Spółka nie będzie posiadała majątku pozwalającego na dalsze prowadzenie działalności po zakończeniu pierwszego półrocza 2023 r.

6. W tej sytuacji, Spółka nie będzie też wstanie ponosić kosztów swojej dalszej działalności po dniu 30 czerwca 2023 roku. W związku z tą okolicznością niezbędne było otwarcie likwidacji z dniem 30 czerwca 2022 r. przy założeniu zakończenia likwidacji Spółki w terminie zbieżnym z terminem wykonania układu, w celu zapewnienia, że Spółka nie będzie generować dalszych zobowiązań, które nie będą mogły być zaspokojone po dokonaniu podziału masy sanacyjnej między wierzycieli Spółki.

7. Wziąwszy powyższe pod uwagę Zarząd Spółki w porozumieniu z Zarządcą złożył wniosek do ZWZA Spółki o otwarcie likwidacji Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM