Biznes i finanse

BANK PEKAO SA (17/2022) Zdarzenia wpływające na wyniki finansowe Banku w II i III kwartale 2022 roku

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w skonsolidowanych wynikach finansowych za II oraz III kwartał 2022 roku zostaną ujęte następujące zdarzenia:

1) Utworzenie rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 403 milionów złotych w ciężar II kwartału 2022 roku.

Dodatkowe rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego oraz napływ nowych spraw spornych.

2) Ujęcie kosztu związanego z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu w łącznej kwocie 2.429 milionów złotych brutto.

Powodem rozpoznania powyższego kosztu jest uwzględnienie przez Bank uprawnień klientów do skorzystania z zawieszenia przez nich spłat kredytu wynikających z ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa”) podpisanej w dniu 14 lipca 2022 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc pod uwagę kryteria uczestnictwa wynikające z Ustawy, Bank oszacował partycypację klientów na poziomie 85%, co wiąże się z koniecznością rozpoznania kosztu w łącznej kwocie 2.429 milionów złotych brutto w ciężar wyników III kwartału 2022 roku.

Przedmiotowy szacunek będzie podlegać okresowym weryfikacjom, w szczególności w zakresie zakładanego poziomu partycypacji klientów, a jego aktualizacja będzie ujmowana w bieżących wynikach finansowych.

Powyższy koszt wynikający z Ustawy obciąży wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej za III kwartał 2022 r., w rezultacie czego Bank oraz Grupa Kapitałowa spodziewają się ujemnego wyniku finansowego za III kwartał 2022 roku.

Jednocześnie, wskaźniki adekwatności kapitałowej oraz płynnościowe Banku oraz Grupy Kapitałowej kształtować się będą nadal na bezpiecznych poziomach, powyżej wymogów regulacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zdarzeń zostaną przedstawione w raporcie finansowym za I półrocze 2022 roku, którego publikacja planowana jest na 4 sierpnia 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM