Biznes i finanse

LIVECHAT SOFTWARE SA (10/2022) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2021/22 rok finansowy

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 20 lipca 2022 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji, zgodnie z którą pozytywnie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok finansowy 2021/22.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 118.574.091,81 PLN w roku finansowym 2021/2022:

– na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 5.274.091,81 PLN

– na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 113.300.000,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 4,40 PLN

– po uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021/2022, to jest zaliczki w kwocie 29 355 000,00 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/11/2021 z dnia 25.11.2021 roku oraz zaliczki w kwocie 29 355 000,00 PLN, która zostanie wypłacona w dniu 05.08.2022 roku na podstawie uchwały Zarządu, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2021/2022 zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 54.590.000,00 PLN, to jest w kwocie 2,12 PLN na jedną akcję.

– Dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 25 sierpnia 2022 roku,

Planowany dzień wypłaty dywidendy: 1 września 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM