Biznes i finanse

PZU SA (18/2022) Zdarzenia wpływające na wyniki finansowe PZU SA i Grupy Kapitałowej PZU SA

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz w nawiązaniu do opublikowanych w dniu 15 lipca 2022 r. przez Alior Bank SA („Alior Bank”) oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank Pekao”) („Banki”) – wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU SA – raportów bieżących dotyczących zdarzeń wpływających na wyniki finansowe Banków, informuje o możliwym wpływie zdarzeń opisanych przez Banki na wyniki finansowe PZU SA i Grupy Kapitałowej PZU SA.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 18/2022 Alior Banku, w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która wejdzie w życie z dniem 29 lipca 2022 r. („Ustawa”), oraz wynikającą z niej możliwością zawieszenia wykonania umów o kredyt hipoteczny przysługującą konsumentom w stosunku do zawartych już umów w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, Alior Bank rozpozna koszt związany z modyfikacją umów kredytowych z tego tytułu w wysokości 466 milionów zł. Powyższy koszt został oszacowany w oparciu o 60% partycypacji kredytobiorców uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu i zostanie ujęty jako pomniejszenie wyniku brutto w III kwartale 2022 r.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 17/2022 Banku Pekao, w skonsolidowanych wynikach finansowych za II oraz III kwartał 2022 r. Banku Pekao zostaną ujęte następujące zdarzenia:

1) utworzenie rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 403 milionów zł w ciężar II kwartału 2022 r. Dodatkowe rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego oraz napływ nowych spraw spornych;

2) ujęcie kosztu związanego z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu w łącznej kwocie 2 429 milionów zł brutto.

Powodem rozpoznania powyższego kosztu jest uwzględnienie przez Bank uprawnień klientów do skorzystania z zawieszenia przez nich spłat kredytu wynikających z Ustawy.

Biorąc pod uwagę kryteria uczestnictwa wynikające z Ustawy, Bank Pekao oszacował partycypację klientów na poziomie 85%, co wiąże się z koniecznością rozpoznania kosztu w łącznej kwocie 2 429 milionów złotych brutto w ciężar wyników III kwartału 2022 r.

Powyższy koszt obciąży wyniki finansowe Banku Pekao i Grupy Kapitałowej Banku Pekao za III kwartał 2022 r., w rezultacie czego Bank oraz Grupa Kapitałowa Banku spodziewają się ujemnego wyniku finansowego za III kwartał 2022 r.

W związku z powyższym, Zarząd PZU SA informuje, że szacunkowy wpływ zdarzeń opisanych przez Banki na wyniki finansowe PZU SA i Grupy Kapitałowej PZU SA wyniesie:

– około 595 milionów zł na skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej PZU SA przypisany jednostce dominującej oraz na wynik finansowy PZU SA, z czego około 81 milionów zł zostanie rozpoznane w wyniku za I półrocze 2022 roku;

– około 2 748 milionów zł na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej PZU SA, z czego około 403 milionów zł zostanie rozpoznane w wyniku za I półrocze 2022 roku.

Przedmiotowy szacunek będzie podlegać okresowym weryfikacjom, w szczególności w zakresie zakładanego poziomu partycypacji klientów, a jego aktualizacja będzie ujmowana odpowiednio w kolejnych raportach okresowych.

Zarząd PZU SA, realizując politykę informacyjną Grupy Kapitałowej PZU SA, jako próg istotności przyjął łączną wartość wpływu zdarzeń w obu Bankach na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA, która łącznie przekroczyła przyjęty w Spółce próg istotności.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd PZU SA zdecydował o kwalifikacji opisanych powyżej zdarzeń jako informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR oraz przekazaniu jej do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego przed publikacją skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku, która jest zaplanowana na dzień 25 sierpnia 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM