Biznes i finanse

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (33/2022) Remont nawierzchni węzłów autostradowych i przejazdów awaryjnych

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.” lub „Emitent”) informuje, że

w dniu 26 lipca 2022 roku został poinformowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Zamawiający”) o wystawieniu w dniu 26 lipca 2022 roku przez Zamawiającego listu zatwierdzającego dla Pavimental Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (32-540), ul. Dworcowa 2 (dalej: „Wykonawca”).

Wystawienie ww. listu zatwierdzającego oznacza przyjęcie przez Zamawiającego oferty Wykonawcy złożonej w przetargu na realizację kontraktu ryczałtowego „HM-5-2022-Remont nawierzchni węzłów autostradowych i przejazdów awaryjnych” (dalej: „Kontrakt”).

Wartość Kontraktu wynosi 72.391.897,60 PLN netto (dalej: Zatwierdzona Kwota Kontraktowa Netto).

W ramach Kontraktu wykonane będą następujące Roboty:

remont jezdni węzła autostradowego „Brzęczkowice” wraz z remontem obiektów mostowych M13P i M13L w km 349+728,

remont jezdni węzłów autostradowych „Chrzanów”, „Mysłowice” i „Balin”,

remont 15-stu przejazdów awaryjnych i wybranych 11-stu przejazdów technologicznych.

Wraz z listem zatwierdzającym wystawionym przez Zamawiającego przesłana została do podpisu przez Wykonawcę umowa (podpisana przez Zamawiającego w dniu 26 lipca 2022 roku) dotycząca realizacji Kontraktu, której treść jest zgodna ze wzorem przedstawionym w dokumentach przetargowych.

Zgodnie z klauzulą 27.2 instrukcji dla oferentów, powiadomienie przez Zamawiającego o przyjęciu oferty w liście zatwierdzającym będzie uznawane jako zawarcie Kontraktu, do czasu podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Warunkami Ogólnymi dla prowadzenia przedmiotowego Kontraktu będą „Warunki Kontraktu dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” Wydanie pierwsze z 1999 roku, opracowane przez Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), egzemplarz w języku polskim (czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008). Uzupełnieniem Warunków Ogólnych Kontraktu są Warunki Szczególne Kontraktu. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące, o ile Warunki Szczególne Kontraktu nie stanowią inaczej. Warunki Ogólne Kontraktu i Warunki Szczególne Kontraktu łącznie stanowią Warunki Kontraktu.

Umowa przewiduje następujące kary umowne dla Wykonawcy:

1. kary za zwłokę – limit kar umownych na podstawie klauzuli 8.7 Warunków Kontraktu wynosi 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Netto,

2. kary za nieusunięcie wad lub usterek w robotach w terminie – limit kar umownych na podstawie klauzuli 11.4 Warunków Kontraktu wynosi 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Netto,

3. kary za bezzasadne utrudnienia w ruchu – limit kar umownych na podstawie klauzuli 8.13 Warunków Kontraktu wynosi 2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Netto.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. jest spółką w 100% zależną od Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM