Biznes i finanse

ZPC OTMUCHÓW SA (30/2022) Oświadczenia inwestorów o objęciu akcji ZPC Otmuchów S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2022 i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 7 grudnia 2022 r. Spółka otrzymała od ostatniego z Uprawnionych Inwestorów, któremu zaoferowano objęcie akcji serii F oświadczenie o chęci przyjęcia oferty objęcia akcji serii F.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami Uprawnieni Inwestorzy tj. Tornellon Investments Sp. z o.o., Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny wyrazili chęć objęcie odpowiednio 3.599.404 akcji serii F, 722.917 akcji serii F oraz 501.358 akcji serii F [łącznie 4.823.679 akcji serii F] za cenę emisyjną 2,66 zł za jedną akcję serii F.

Środki pozyskane przez Spółkę z emisji akcji serii F wyniosą ok. 12,8 mln zł.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F oraz ich rejestracją i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM