Biznes i finanse

ZUE SA (63/2022) Zawarcie pakietu umów na realizację prac budowlanych w ramach inwestycji kolejowych w Rumunii.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2022 r. Konsorcjum w składzie: Spółka oraz Drum Asfalt S.R.L z siedzibą w Oradea (Rumunia) zawarło z Krajową Spółką Kolejową – „C.F.R.” S.A. – Oddział Regionalny C.F. Cluj (Zamawiający) pakiet umów, które dotyczą realizacji poszczególnych etapów inwestycji kolejowych w Rumunii w ramach projektów typu „Quick Wins” na które składają się:

1)Prace nad likwidacją ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych drogi kolejowej nr 300 – 6 Lot (24,3 km).

Łączna wartość netto podpisanych umów na realizację prac o których mowa w pkt 1) po przeliczeniu na polską walutę na dzień ich zawarcia: 94,9 mln zł, z czego ok. 50% przypada na ZUE.

2)Prace nad likwidacją ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych drogi kolejowej nr 412 – 5 Lot (19,408 km).

Łączna wartość netto podpisanych umów na realizację prac o których mowa w pkt 2) po przeliczeniu na polską walutę na dzień ich zawarcia: 83,5 mln zł, z czego ok. 50% przypada na ZUE.

3)Prace nad likwidacją ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych drogi kolejowej nr 412 – 4 Lot (13,963 km).

Łączna wartość netto podpisanych umów na realizację prac o których mowa w pkt 3) po przeliczeniu na polską walutę na dzień ich zawarcia: 81,2 mln zł, z czego ok. 50% przypada na ZUE.

4)Prace nad likwidacją ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych drogi kolejowej nr 300 – 4 Lot (17,2 km).

Łączna wartość netto podpisanych umów na realizację prac o których mowa w pkt 4) po przeliczeniu na polską walutę na dzień ich zawarcia: 65,8 mln zł, z czego ok. 50% przypada na ZUE.

5)Prace związane z usunięciem ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych nawierzchni torowej SRCF Cluj, linia nr 300 – 14 Lot (37,722 km).

Łączna wartość netto podpisanych umów na realizację prac o których mowa w pkt 5) po przeliczeniu na polską walutę na dzień ich zawarcia: 174,6 mln zł, z czego ok. 50% przypada na ZUE.

6)Prace nad likwidacją ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych drogi kolejowej nr 412 – 9 Lot (18,84 km)”

Łączna wartość netto podpisanych umów na realizację prac o których mowa w pkt 6) po przeliczeniu na polską walutę na dzień ich zawarcia: 97,4 mln zł, z czego ok. 50% przypada na ZUE.

– łącznie jako „Umowy”.

Łączna wartość netto Umów podpisanych w dniu dzisiejszym po przeliczeniu na polską walutę na dzień ich zawarcia: ok. 597,4 mln zł, z czego ok. 50% przypada na ZUE.

Spółka informowała o złożeniu przez Konsorcjum ofert w poszczególnych postępowaniach przetargowych oraz ich wyborze jako najkorzystniejszych w raportach bieżących nr 42/2022, 52/2022, 55/2022, 56/2022, 60/2022 oraz 61/2022.

Termin realizacji zadań wynikających z Umów: 24 miesiące od rozpoczęcia prac.

Okres gwarancji jakościowej udzielonej przez Konsorcjum na prace wykonane w ramach Umów wynosi 5 lat.

Umowy dot. realizacji ww. prac budowanych w ramach inwestycji kolejowych w Rumunii zawierają analogiczne postanowienia w zakresie możliwość zapłaty kar umownych przez Konsorcjum na rzecz Zamawiającego w przypadkach wskazanych w tych Umowach, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu prac w ustalonych terminach czy też opóźnienia w usunięciu wad.

Pozostałe warunki Umów, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od nich czy zabezpieczeń nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umów, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1 921 mln zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM