Biznes i finanse

LPP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-10-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-10-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-10-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-10-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 11 741 546 7 939 527 2 498 042 1 740 628
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 024 191 973 688 217 899 213 467
Zysk (strata) brutto 1 131 225 907 465 240 671 198 949
Zysk (strata) netto 960 370 712 998 204 321 156 315
Średnia ważona liczba akcji 1 838 870 1 838 066 1 838 870 1 838 066
Zysk (strata) na jedną akcję 522,26 387,91 111,11 85,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 149 398 2 176 885 31 785 477 251
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -608 195 -597 431 -129 395 -130 978
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -271 743 -1 473 903 -57 814 -323 132
Przepływy pieniężne netto, razem -730 540 105 551 -155 424 23 141
31/10/2022 31/01/2022 31/10/2022 31/01/2022
Aktywa razem 13 521 791 14 135 248 2 871 539 3 074 083
Zobowiązania długoterminowe 3 348 387 3 983 219 711 076 866 256
Zobowiązania krótkoterminowe 6 394 935 6 879 932 1 358 053 1 496 223
Kapitał własny 3 778 469 3 272 097 802 410 711 604
Kapitał podstawowy 3 708 3 705 787 806
Średnia ważona liczba akcji 1 838 870 1 838 066 1 838 870 1 838 066
Wartość księgowa na jedną akcję 2 054,78 1 780,18 436,36 387,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 350,00 450,00 74,33 97,86
Wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 10 038 266 7 588 281 2 135 665 1 663 622
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 092 895 885 3 636 196 410
Zysk (strata) brutto 463 744 900 343 98 663 197 387
Zysk (strata) netto 400 548 706 813 85 218 154 959
Średnia ważona liczba akcji 1 838 870 1 838 066 1 838 870 1 838 066
Zysk (strata) na jedną akcję 217,82 384,54 46,34 84,31
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 371 1 481 012 6 887 324 691
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -474 004 -274 976 -100 845 -60 285
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41 327 -1 274 021 8 792 -279 311
Przepływy pieniężne netto, razem -400 306 -67 985 -85 166 -14 905
31/10/2022 31/01/2022 31/10/2022 31/01/2022
Aktywa razem 11 112 221 11 236 699 2 359 834 2 443 717
Zobowiązania długoterminowe 1 667 955 1 633 128 354 213 355 167
Zobowiązania krótkoterminowe 5 630 194 5 541 702 1 195 650 1 205 189
Kapitał własny 3 814 072 4 061 869 809 971 883 361
Kapitał podstawowy 3 708 3 705 787 806
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 838 870 1 838 066 1 838 870 1 838 066
Wartość księgowa na jedną akcję 2 074,14 2 209,86 440,47 480,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 350 450 74,33 97,86

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM