Biznes i finanse

TAURON PE SA (46/2022) Spełnienie się warunków zawieszających warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. akcji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A. na rzecz Skarbu Państwa

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 39/2021 z 15 września 2021 r., nr 39/2022 z 13 września 2022 r., nr 40/2022 z 12 października 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 42/2022 z 21 października 2022 r., TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające warunkowej umowy sprzedaży („Umowa”) 100 proc. akcji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A. („TWD”) na rzecz Skarbu Państwa, tj.:

– 4 listopada br. zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenie kapitału zakładowego TWD. Podwyższenie kapitału zakładowego TWD zostało dokonane przez Emitenta w celu spłaty określonego w Umowie zadłużenia TWD wobec Emitenta,

– 14 grudnia br. Emitent otrzymał od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) oświadczenie o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu akcji TWD przysługującego na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w terminie określonym w art. 3a ust. 4 tej ustawy.

Przeniesienie prawa własności akcji TWD na rzecz Skarbu Państwa nastąpi z chwilą dokonania stosownego wpisu w rejestrze akcjonariuszy TWD wskazującego Skarb Państwa jako nabywającego akcje TWD, jednak nie wcześniej niż 31 grudnia 2022 r., o czym Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM