Biznes i finanse

CIECH SA (46/2022) Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: „NSA”) ogłosił 3 (trzy) wyroki w sprawach CIECH Soda Polska S.A., CIECH Cargo sp. z o.o. oraz CIECH Pianki sp. z o.o. (łącznie „Spółki Zależne”) w których oddalił skargi kasacyjne Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (dalej: „Organ II Instancji”) i, tym samym, utrzymał w mocy wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (dalej: „WSA”) z dnia 11 grudnia 2019 roku, uchylające 3 decyzje (dalej: „Decyzje”) Organu II Instancji z dnia 27 sierpnia 2019 roku. W wydanych Decyzjach Organ II Instancji zakwestionował prawo Spółek Zależnych do rozliczenia straty podatkowej z tytułu udziału w spółce osobowej pośrednio zależnej od Emitenta („Spółka Osobowa”) i określił zaległości podatkowe Spółek Zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 rok łącznie w wysokości 8,2 mln zł.

W zakresie uprawnienia do rozliczenia straty z tytułu udziału w Spółce Osobowej, która została zakwestionowana za rok 2015 w odniesieniu do wymienionych w tym raporcie Spółek Zależnych, toczą się także analogiczne postępowania podatkowe w stosunku do innych spółek zależnych Emitenta za rok 2015 oraz w stosunku do jednej – za rok 2016.

Emitent informował o przedmiotowych sprawach w raportach bieżących: nr 22/2019 z 06.06.20219 r., 38/2019 z 09.09.2019 r., 49/2019 z 11.12.2019 r., 12/2020 z 13.03.2020 r., 37/2021 z 02.12.2021 r., 22/2022 z 01.06.2022 r. oraz 42/2022 z 17.11.2022 r., a o ujęciu rezerwy oraz odpisu na aktywa w związku z tymi sprawami Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2019 z 27.06.2019 r.

Kwoty zobowiązania podatkowego określone w Decyzjach w wysokości 8,2 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie w wysokości 2,3 mln zł zostały wpłacone przez Spółki Zależne do właściwych urzędów (dalej „Urzędy”) w 2019 roku po otrzymaniu przez nie Decyzji.

Wyroki są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Spółki Zależne oczekują na decyzje Organu II Instancji zgodne z wyrokami NSA, po wydaniu których powinny otrzymać zwrot nadpłaconego zobowiązania podatkowego, wpłaconych odsetek za zwłokę, odsetek za okres, kiedy wpłacone środki pozostawały w dyspozycji organów podatkowych oraz zwrotu kosztów sądowych. Spółki Zależne przewidują, że zwrot ww. kwot nastąpi w 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM