Biznes i finanse

SERINUS ENERGY PLC (39/2022) Prace rekonstrukcyjne w odwiercie W-1 w Tunezji

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej […], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) są notowane na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 5 października 2022 r., Kierownictwo Spółki zawiadamia, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że instalacja wieży wiertniczej CTF-04 została zakończona i aktualnie trwają przygotowania do rozpoczęcia montażu pierwszej pompy wgłębnej w odwiercie W-1, co stanowi element programu mechanicznej eksploatacji złoża Sabria. Spółka zakłada, że planowane prace zostaną ukończone w terminie 60 dni od ich rozpoczęcia. Analiza techniczna przeprowadzona przez niezależnych inżynierów z SGS wskazuje, że w przypadku, gdy zabiegi rekonstrukcyjne i montaż pompy zakończą się sukcesem, to szacowany średni poziom wstępnego wydobycia brutto wzrośnie do 796 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie („boe/d”).

Po zakończeniu prac rekonstrukcyjnych i montażu pompy w odwiercie W-1 na polu naftowym Sabria, wieża wiertnicza zostanie przetransportowana na teren wiertni N-2 na tym samym polu, w celu przeprowadzenia zabiegów rekonstrukcyjnych w tym odwiercie i jego przezbrojenia. Odwiert ten został wykonany w 1980 roku, ale uległ uszkodzeniu podczas uzbrajania i pomimo położenia w bliskim sąsiedztwie innych otworów eksploatacyjnych uzyskanie w nim przepływu węglowodorów na powierzchnię okazało się niemożliwe. W ramach prac rekonstrukcyjnych odwiert zostanie przezbrojony i zostaną usunięte wszelkie przeszkody tamujące przepływ ropy.

Pole Sabria to duże, konwencjonalne pole naftowe, którego pierwotne zasoby niezależni inżynierowie złożowi oszacowali na ok. 445 mln baryłek ropy naftowej. Dotychczas wydobyto zaledwie 1% tych zasobów, co wynika z niewielkiego stopnia zagospodarowania złoża. Jak się oczekuje, montaż urządzeń do mechanicznej eksploatacji złoża w odwiertach na polu Sabria oraz przezbrojenie odwiertu N-2 powinny skutkować znaczącym wzrostem wydobycia ropy i gazu na tym polu.

OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO EKSPERTA

Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek informacje techniczne zawarte w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez pana Stuarta Morrisona, Dyrektora Operacyjnego Serinus Energy plc. Stuart Morrison jest uprawnionym ekspertem w rozumieniu Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych [ang. London Stock Exchange’s Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies] i posiada kwalifikacje zawodowe i techniczne w zakresie prowadzenia działalności naftowej. Pan Morrison posiada tytuł Bachelor of Science [z wyróżnieniem I stopnia] w dziedzinie inżynierii chemicznej oraz tytuł Master of Engineering w dziedzinie inżynierii naftowej, oba uzyskane na Uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu. Pan Morrison ma ponad 34-letnie doświadczenie operacyjne w przemyśle naftowym i gazowym, które zdobył piastując szereg stanowisk kierowniczych wyższego szczebla.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM