Biznes i finanse

SYGNITY SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 181 834,00 174 315,00 38 898,00 38 214,00
Zysk z działalności operacyjnej 26 120,00 48 429,00 5 588,00 10 617,00
Zysk przed opodatkowaniem 23 608,00 51 551,00 5 050,00 11 301,00
Zysk netto 27 800,00 45 861,00 5 947,00 10 054,00
Zysk netto przypadający na jedną akcję 1,22 2,02 0,26 0,44
Średnia ważona liczba akcji 22 713,00 22 654,00 22 713,00 22 654,00
Całkowity zysk ogółem 27 751,00 45 788,00 5 936,00 10 038,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 062,00 20 661,00 7 500,00 4 529,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 409,00 177,00 -729,00 39,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 805,00 -31 646,00 -5 734,00 -6 938,00
Aktywa obrotowe razem 79 151,00 74 234,00 16 253,00 16 023,00
Aktywa trwałe razem 213 072,00 214 301,00 43 754,00 46 257,00
Suma aktywów 292 223,00 288 535,00 60 007,00 62 280,00
Zobowiązanie krótkoterminowe razem 79 417,00 83 157,00 16 308,00 17 950,00
Zobowiązania długoterminowe razem 27 353,00 48 355,00 5 617,00 10 437,00
Kapitały własne razem 185 453,00 157 023,00 38 082,00 33 893,00
Suma pasywów 292 223,00 288 535,00 60 007,00 62 280,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM