Biznes i finanse

BOŚ SA (2/2023) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2023 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Emila Ślązaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. i powierzyła Panu Emilowi Ślązakowi kierowanie pracami Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Pan Emil Ślązak spełnia wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe.

Pan Emil Ślązak oświadczył, że:

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku,

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,

– nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

– nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Emil Ślązak

Wykształcenie:

? od 11.2017 r. Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

? od 12.2016 r. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse

? od 09.2003 r. Doktor w zakresie nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii

? 1995 – 2000 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, absolwent kierunków: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing

W pracy naukowo-badawczej specjalizuje się w analizie rozwoju innowacji finansowych oraz modeli transformacji pośrednictwa finansowego banków. Autor lub współautor ponad 80 recenzowanych publikacji naukowych (w tym monografii „Idiosynkratyczne funkcje banku: ujęcie teoretycznopraktyczne, SGH, Warszawa 2015) i licznych ekspertyz.

W 2012 r. odbył staż naukowy w School of Economics and Finance – Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia). Członek wielu organizacji naukowych, w tym Polskiego Związku Finansów i Bankowości (Polska), Alumni Global Village Program Lehigh University (USA), Fachkommission Wirtschfts- und Sozialwissenschaften im. J.G. Herder-Forschungsrat (Niemcy) i European Money and Finance Forum SUERF (Austria).

Prelegent licznych konferencji w Polsce i za granicą (m.in. USA, Niemcy, Belgia, Nowa Zelandia).

Wykładowca na studiach podyplomowych oraz dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Doświadczenie zawodowe:

? od 11.2017 r. kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

? od 2016 r. Bank Ochrony Środowiska S.A. – członek Rady Nadzorczej

? 11.2022 – 02.2023 Bank Ochrony Środowiska S.A. – p.o. prezesa zarządu

? 06.2020 – 11.2020 Bank Ochrony Środowiska S.A. – p.o. prezesa zarządu

? 06.2019 – 11.2019 Bank Ochrony Środowiska S.A. – p.o. członka zarządu

? 06.2017 – 09.2017 Bank Ochrony Środowiska S.A. – p.o. prezesa zarządu

? 2014 – 2018 Alumetal S.A. – członek Rady Nadzorczej

? 2010 – 2019 HighSky Brokers a.s. – risk manager

? 2005 – 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – ekspert w sekcji: Bankowość i Rynki Finansowe

? 2008 – 2009 Bankowy Fundusz Gwarancyjny – doradca prezesa zarządu

? 2006 – 2008 Bank BPH S.A. – członek Rady Nadzorczej

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM