Biznes i finanse

MIRACULUM SA (9/2023) Podsumowanie informacji w przedmiocie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii X

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii X przekazuje poniższe informacje.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja akcji serii X rozpoczęła się w dniu 30 listopada 2022 roku i zakończyła się w dniu 2 lutego 2023 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

7 lutego 2023 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

3.500.000 akcji serii X.

4. Stopa redukcji:

Nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

3.500.000 akcji serii X.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

3.500.000 akcji serii X.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje serii X były obejmowane po cenie emisyjnej 1,21 zł za 1 akcję

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

3 osoby złożyły zapisy na akcje serii X.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

3 osobom przydzielono akcje serii X.

10. Nazwy (firma) subemitentów:

Spółka nie zawierała umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

Wartość subskrypcji akcji serii X – 4.235.000 zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

Spółka nie poniosła kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,

Spółka nie poniosła żadnych kosztów na wynagrodzenie subemitentów.

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

Spółka nie poniosła żadnych kosztów na sporządzenie prospektu emisyjnego,

d) promocji oferty

Spółka nie poniosła żadnych kosztów na promocję oferty.

– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Spółka poniesie koszty związane z wpisem podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejestrowy oraz koszty związane z wprowadzeniem akcji do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych. Koszty te obciążą wynik finansowy w 2023 r.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą;

Spółka nie poniosła kosztów.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji:

Pan Marek Kamola objął 2.374.000 akcji serii X w zamian za wkład pieniężny.

Pan Sławomir Ziemski objął 262.000 akcji serii X za łączną kwotę 317.020 zł w wyniku potrącenia dwóch bezspornych wierzytelności pieniężnych; wierzytelności Sławomira Ziemskiego wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2021 r. z wierzytelnością Spółki wobec Sławomira Ziemskiego z tytułu opłacenia akcji.

Pan Piotr Skowron objął 864.000 akcji serii X za łączną kwotę 1.045.440 w wyniku potrącenia dwóch bezspornych wierzytelności pieniężnych; wierzytelności Piotr Skowrona wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2021 r. z wierzytelnością Spółki wobec Piotra Skowrona z tytułu opłacenia akcji.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM