Biznes i finanse

BBI DEVELOPMENT SA (15/2023) Uchwała o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 25 mln zł i nie większej niż 26 mln zł

Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 lutego 2023 r. podjął uchwałę w sprawie: emisji przez Spółkę nowych obligacji serii BBD0225 (dalej: „Obligacje”) oraz w przedmiocie ustalenia ostatecznych Warunków Emisji Obligacji Serii BBD0225 (dalej: „WEO”) oraz ustalenia wzoru Propozycji Nabycia Obligacji Serii BBD0225 (dalej: „Propozycja Nabycia”).

Zgodnie z powyższą uchwałą Zarządu oraz zgodnie z WEO i Propozycją Nabycia – Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0223 oraz serii BBD0223

2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela;

3) Wielkość emisji: W ramach emisji Obligacji wyemitowane zostaną Obligacje Serii BBD0225 w liczbie nie mniejszej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk Obligacji (tzw. „próg emisji” w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach) o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) i jednocześnie w liczbie nie większej niż 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej Obligacji nie większej niż 26.000.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów);

4) Wartość nominalna: Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000,00 PLN;

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji: WEO przewidują, że datą emisji Obligacji będzie 22 luty 2023 roku, zaś wykup Obligacji nastąpi w dniu 24 lutego 2025 roku;

6) Oprocentowanie Obligacji: Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało wg stawki WIBOR 6M powiększonej o stosowną, rynkową marżę dla obligatariuszy. Okresy odsetkowe: półroczne.

7) Świadczenia niepieniężne: Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

8) Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone.

WEO przewidują wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek Catalyst).

Obligacje zostaną zaoferowane kilku, ściśle określonym podmiotom, w szczególności inwestorom kwalifikowanym, na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (dalej: „Ustawa”), z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Przewidywaną datą emisji Obligacji jest 22 luty 2023 roku. O wyniku (skuteczności) emisji Obligacji Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 35 Ustawy Propozycja Nabycia Obligacji zawiera następujące dane (niezaudytowane) dotyczące zadłużenia Emitenta: „Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na 31 grudnia 2022 roku wynosi 76.593 tys. PLN, w tym zobowiązań przeterminowanych 189 tys. PLN. Perspektywa kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji: Emitent ocenia, że zadłużenie Emitenta będzie kształtować się na poziomie umożliwiającym terminową obsługę płatności wynikających z Obligacji.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM