Biznes i finanse

HUUUGE, INC. (4/2023) Zakończenie przeglądu opcji strategicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego 40/2022, Rada Dyrektorów Huuuge, Inc. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 15 lutego 2023 r. podjęła decyzję o zakończeniu ogłoszonego wcześniej przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki („Przegląd”).

W trakcie Przeglądu, Komitet specjalny powołany przez Radę Dyrektorów Emitenta („Komitet Specjalny”) z pomocą niezależnych doradców finansowych, dokonał oceny alternatywnych kierunków działania w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Emitenta oraz nawiązał kontakt z różnymi osobami trzecimi, które wyraziły zainteresowanie Spółką.

Po rozważeniu alternatywnych rozwiązań przedstawionych przez Komitet Specjalny, Rada uznała, że dalsze koncentrowanie się na obecnej strategii, działalności i planie działania Spółki leży w najlepszym interesie Spółki i akcjonariuszy. Emitent będzie zatem nadal koncentrował się na zapewnieniu długoterminowego wzrostu i maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dystrybucja środków pieniężnych i skup akcji własnych

Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej, przychodów i zysków Spółki, planu operacyjnego Spółki oraz obecnych i przewidywanych warunków rynkowych, Rada Dyrektorów doszła do wniosku, że część rezerw gotówkowych Spółki powinna zostać wypłacona akcjonariuszom, pozostawiając jednocześnie odpowiednie rezerwy gotówkowe na bieżące i przewidywane potrzeby operacyjne Spółki oraz na wsparcie projektów wydawniczych i przyszłych planów rozwoju. W związku z powyższym, Rada Dyrektorów Emitenta podjęła decyzję o przeznaczeniu maksymalnej kwoty 150 mln USD z rezerw Spółki na zakup akcji zwykłych Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („SBB”), z zastrzeżeniem, że Rada Dyrektorów Emitenta może zwiększyć lub zmniejszyć powyższą wysokość.

Emitent planuje przeprowadzić SBB w drodze ograniczonego czasowo zaproszenia do sprzedaży akcji („ITS”), dostępnego dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, po z góry określonej cenie za akcję („Cena”), która zostanie określona przez Radę Dyrektorów Emitenta przy uchwalaniu ostatecznych szczegółów SBB.

Emitent będzie dążył do zakończenia SBB w I kwartale 2023 r., z zastrzeżeniem, że Rada Dyrektorów Emitenta będzie miała pełne prawo do przesunięcia terminu lub odwołania SBB w zależności od warunków rynkowych i sytuacji Spółki. W tym celu Emitent poinformuje akcjonariuszy o wszystkich szczegółach SBB z odpowiednim wyprzedzeniem.

SBB zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, a Emitent opublikuje wszelkie raporty wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa i regulacji. W okresie obowiązywania SBB, Spółka nie będzie sprzedawać akcji własnych, chyba że w wyniku wykonania opcji w ramach Planów Opcji Pracowniczych (ESOP).

Niniejszy Raport Bieżący nie stanowi zaproszenia do sprzedaży ani wiążącego zobowiązania Emitenta do przeprowadzenia całości lub części SBB.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM