Biznes i finanse

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2023) Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 62/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru oferty złożonej z udziałem spółki zależnej, Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 lutego 2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Gliwice („Zamawiający”) a konsorcjum obejmującym Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. (lider konsorcjum) oraz Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. („GPBP” – spółka zależna Emitenta, partner konsorcjum) na realizację projektu pn. „Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG)” („Umowa”).

Wartość zawartej Umowy wynosi 104,9 mln zł netto (129,0 mln zł brutto), z czego zakres przynależny GPBP wynosi 47,2 mln zł netto (58,1 mln zł brutto). Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i podlega waloryzacji na zasadach opisanych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w Umowie.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to I kwartał 2026 roku.

Umowa wprowadza górną granicę odpowiedzialności konsorcjum z tytułu kar umownych na poziomie 20% wartości wynagrodzenia brutto (dla kar odnoszących się do wykonania przedmiotu umowy w okresie od zawarcia umowy do momentu odbioru robót) oraz dodatkowo 20% (dla kar dotyczących zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji), z możliwością dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Poszczególne kary umowne ustalone jako wartości procentowe liczone od wynagrodzenia brutto lub wartości kwotowe, na poziomach standardowo stosowanych w tego typu umowach.

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w określonych okolicznościach. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do rozliczenia wykonanych robót na zasadach wskazanych w Umowie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM