Biznes i finanse

BORYSZEW SA (5/2023) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 20 marca 2023 roku

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 20 marca 2023 roku

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ______________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 4 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 4/2023 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 lutego 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 5 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach_______

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 6 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem ……….. roku powołuje się Panią/Pana …………do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem ……….. roku odwołuje się Panią/Pana …………ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienia do projektów uchwał:

Projekty uchwał nr 1-3

Uchwały dotyczące spraw proceduralnych

Projekt uchwały nr 4 – 5

Umieszczenie w porządku obrad NWZ Boryszew S.A. punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej i ma na celu umożliwienie akcjonariuszom zapewnienia wymaganej ustawowo liczby członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności wobec Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM