Biznes i finanse

MENNICA POLSKA SA (3/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.) (dalej „Rozporządzenie”), informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

? Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – dnia 29 marca 2022 r.

? Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – dnia 17 maja 2022 r.

? Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – dnia 4 sierpnia 2022 r.

? Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – dnia 28 października 2022 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2022 r.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych będą zawarte odpowiednio kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM